Gabinet medycyny estetycznej i chirurgii ogólnej

Adres:

Makowa 6/​24, 62-510 Konin (wielkopolskie)

Email:

gabinet@gabinetestetyczny.com.pl

Telefon:

781 66 81 00

Strona internetowa:

www.gabinetestetyczny.com.pl/
Zapraszam do CER­TY­FIKOWANEGO GABI­NETU MEDY­CYNY ESTE­TY­CZNEJ I ANTI-​AGING, mieszczącego się a na ulicy Makowej 6⁄24 w Koninie.

Jestem absol­wen­tką Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej w Poz­na­niu (1989−1995).

Tytuł spec­jal­isty chirurgii ogól­nej uzyskałam w 2004 roku, a w 2008 ukończyłam Pody­plo­mową Szkołę Medy­cyny Este­ty­cznej w Warsza­wie przy Pol­skim Towarzys­t­wie Lekarskim. Jestem członkiem Sekcji Medy­cyny Este­ty­cznej oraz Towarzystwa Chirurgów Pol­s­kich. Od wielu lat uczest­niczę w kur­sach, kon­fer­enc­jach i kon­gre­sach w dziedzinie medy­cyny este­ty­cznej i chirurgii, co umożli­wia stosowanie najnowszych, bez­piecznych, skutecznych i sprawd­zonych metod leczenia na co dzień we włas­nej praktyce.